การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลาง หมู่ 3,4 ตำบลคลองใหม่ เชื่อมต่อ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม