อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายริมบึงบางช้าง หมู่ 10,11 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม