การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายริมบึงบางช้าง หมู่ 10,11 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม