การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.0010 บ้านท้องไทร – บ้านสระน้ำหวาน ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี ตำบลสามความเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม