การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยกระบอก บ้านรางกระเบา หมู่ 12 ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ 12 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม