อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบางแก้ว หมู่ 4 ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม