การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบางแก้ว หมู่ 4 ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม