การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองดินแดง – สระกะเทียม – สวนป่าน ตำบลหนองดินแดง,ตำบลสระกะเทียม,ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม