อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองดินแดง – สระกะเทียม – สวนป่าน ตำบลหนองดินแดง,ตำบลสระกะเทียม,ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม