อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 17 ตำบลโพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ หมู่ 8 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม