การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ 8 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม