อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ 8 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม