การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามควายเผือก – แหลมบัว หมู่ที่ 8 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม