อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามควายเผือก – แหลมบัว หมู่ที่ 8 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม