อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 9 ตำบลบางภาษี เชื่อมต่อ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม