การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 9 ตำบลบางภาษี เชื่อมต่อ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม