อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองท่าสาร บางปลา หมู่ที่ 12 ตำบลสามง่าม เชื่อมต่อ ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม