การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองท่าสาร บางปลา หมู่ที่ 12 ตำบลสามง่าม เชื่อมต่อ ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม