การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองท่าสาร-บางปลา หมู่ที่ 12 ตำบลสามง่าม เชื่อมต่อ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม