การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่าเรือ – บางพระ หมู่ที่ 15 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม