การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมารถขุดไฮดรอลิคพร้อมโป๊ะ และรถเครนสำหรับยกฯ ขุดลอกคลองและจัดเก็บวัชพืชคลองพระเจดีย์และคลองสาธารณประโยชน์ ตำบลดอนข่อย เชื่อมต่อ ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม