การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม