การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8,9 ตำบลไทรงาม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม