อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบบึงบางช้าง หมู่ที่ 2,5,12 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม