การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบบึงบางช้าง หมู่ที่ 2,5,12 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม