การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต สายหมู่ 8 ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม