การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาขุดไฮดรอลิคและรถเครนสำหรับยกรถขุดไฮดรอลิคและโป๊ะ ในการดำเนินการขุดลอกคลองและจัดเก็บวัชพืชคลองญี่ปุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม