อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางกระจัน หมู่ที่ 2 ตำบลดอนแฝก เชื่อมต่อ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม