การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบลสัมปทวน เชื่อมต่อ ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม