การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองหมู่ที่ 1,7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม