การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม