อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 22,5 ตำบลทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม