การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 22,5 ตำบลทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม