การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม