อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอบจ.นฐ.0058 บ้านถนนขาด-บ้านดอนสามสิบ ตำบลถนนขาด,ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม