การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอบจ.นฐ.0058 บ้านถนนขาด-บ้านดอนสามสิบ ตำบลถนนขาด,ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม