การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,2 ตำบลสระสี่มุม เชื่อมต่อ ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม