การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

งานก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บเอกสารบริเวณศูนย์บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม