การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนบ้านหนองปรง หมู่ที่ 14 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน เชื่อมต่อ ตำบลดอนพุทธา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม