การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. 0040 บ้านลาดสะแก – ไผ่งาม ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม