การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง บ้านตลาดบางไทร หมู่ที่ 4 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม