การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลองเหมืองนา หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม