การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบถนน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม