การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมห้องกายภาพบำบัดของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม