การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0042 บ้านลานแหลม – บ้านโคกเขมา ตำบลวัดละมุด, ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม