การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 ตำบลหนองดินแดง เชื่อมต่อ ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม