การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองตำลึง หมู่ที่ 9 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม