การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม