การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดใหม่ – ทรงคะนอง หมู่ที่ 9 – 10 ตำบลท่าตลาด เชื่อมต่อ ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม