อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง ท่าผา – บางแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลบางแขม เชื่อมต่อ ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม