การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า หมู่ที่ 3 – 7 ตำบลบางเตย เชื่อมต่อ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม