อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า หมู่ที่ 3 – 7 ตำบลบางเตย เชื่อมต่อ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม