การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองต้มเหล้า หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม