การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ. นฐ.0028 บ้านศรีมหาโพธิ์ – บ้านลานแหลม ตำบลศรีมหาโพธิ์, ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม