อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ. นฐ.0028 บ้านศรีมหาโพธิ์ – บ้านลานแหลม ตำบลศรีมหาโพธิ์, ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม