การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบางบอน ชัยขันธ์ หมู่ที่ 13 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม