อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน เชื่อมต่อ ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม