การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน เชื่อมต่อ ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม