การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. 0036 บ้านหัวทราย – บ้านไผ่คอกวัว ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม