อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. 0036 บ้านหัวทราย – บ้านไผ่คอกวัว ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม