การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังไทร หมู่ที่ 3 ตำบลถนนขาด เชื่อมต่อ ตำบลพระประโทน,ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม