การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองท่าเรือ บางพระ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งน้อย เชื่อมต่อ ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม