อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองท่าเรือ บางพระ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งน้อย เชื่อมต่อ ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม