การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองวังกุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม