การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดทำโครงการ “ติดตั้งโคมไฟถนน LED ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม”